Activiteitenkalender

Activiteiten van Labyellov

Teams

Alle info over jouw favoriete team

Competitie

NEVOBO competitie info

Sponsors

Zie voor verslagen het (Info) Labje (menu: Nieuws & publicaties/ Labjes).

Verslag Algemene Ledenvergadering 21 september 2016
 
1.Opening
De vergadering wordt om 19:30 uur geopend door de voorzitter en meteen weer gesloten omdat er te weinig leden aanwezig waren. Om 19.45 uur heropent de voorzitter de vergadering. Het aantal aanwezige leden op de vergadering is bedroevend laag. Weliswaar 3x zoveel als vorig jaar, maar dat zijn er nog maar 10. Statutair zijn we verplicht een ledenvergadering te houden, dus dat doen we ook. Ook als we maar met totaal 15 personen zijn
 
Kees begint met een korte terugblik. Ingekomen stukken en mededelingen. Het is de derde woensdag van september en dus is er vandaag weer de algemene
ledenvergadering van Labyellov.
 
Terugblik op afgelopen jaar.
Het begin van het seizoen was zeer rommelig. Een damesteam moest teruggetrokken worden, een herenteam toegevoegd. Het trainingsschema klopte natuurlijk niet, H3 had geen vaste trainer en er was gedoe met muziek tijdens de training. Mede dankzij het kordate optreden van de nieuw opgetuigde TC werden de meeste problemen opgelost en verliep de rest van het seizoen zonder grote problemen.
Het resultaat was ook een kampioenschap: D1 glorieerde met grote overmacht en promoveerde weer naar de 1e klasse. En zoals gebruikelijk waren alle evenementen van afgelopen jaar succesvol. Op sportief gebied Nivotola, Bedrijventoernooi, Lentetoernooi, voor de jeugd Sinterklaas, Olieflappentoernooi en het jaarlijkse uitstapje. En dankzij de geslaagde plantjesactie, de papierinzameling en de Grote Clubactie kregen we onze financiën ook weer op orde. Ook de feestelijke afsluiting van het jaar was een geslaagd evenement. En dat alles dankzij de enthousiaste en onbaatzuchtige inspanning van velen. Het was ook het jaar waarin we afscheid namen van Bé Iemhoff, medeoprichter en lid vanaf het eerste uur. Mede als gevolg hiervan konden we twee nieuwe aspirant bestuursleden welkom heten bij de bestuursvergaderingen.
Maar meer hierover tijdens deze ledenvergadering die ik hierbij voor geopend verklaar.
Kees wil het punt erelidmaatschap toevoegen aan punt 6 van de agenda.
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Behalve een afmelding van Bé Iemhoff zijn er geen ingekomen stukken en ook geen mededelingen van de kant van de secretaris.
 
3. Verslag van de algemene ledenvergadering van 16 september 2015
Er zijn geen vragen of opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld. Het verslag wordt opgenomen in het eerste labje van het seizoen.
 
4. Jaarverslagen
De jaarverslagen zijn gepubliceerd in het labje en/of opgenomen op de website. Geen vragen.
 
5. Financiële overzichten en vaststelling contributie
Het woord is aan de penningmeester om e.e.a. te verduidelijken en eventuele vragen te beantwoorden. Zoals gebruikelijk is dat weer een zeer duidelijk verhaal, waarvoor dank aan Hens.
- De kascommissie, bestaande uit Antoon de Nijs en Frans Kersten heeft de boeken gecontroleerd. Het woord is aan de kascommissie. De commissie adviseert de vergadering om de penningmeester decharge te verlenen. Wordt begroet met applaus;
- Voor het volgend jaar moet er een nieuwe kascommissie benoemd. De commissie bestaat uit: Frans Kersten, Brian van Uem en als reserve Buddy Simon;
- Behandeling begroting. Hens loopt aan de hand van de stukken door de begroting. Na uitleg van zijn kant wordt deze goedgekeurd;
- Vaststelling contributie. De contributie wordt geïndexeerd en is al opgenomen in het infolabje. De bedragen worden goedgekeurd
Zoals bekend hanteert de Nevobo reeds enige jaren een uniform tarief voor de ledencontributie. Het verschil in de opbrengsten wordt gemaakt met de teamgelden.Hoe hoger het teams speelt hoe meer inschrijfgeld voor het team moet worden betaald. Overigens geldt dit jaar alweer de stimuleringsbijdrage van €2,50 boven op de reguliere contributie. De penningmeester rekent de teamgelden om naar bedragen per lid. Zo komen wij aan de nevobo-bedragen per lid.
 
6.Huldiging jubilarissen en uitreiking Labyellov wisseltrofee
De jubilaris voor dit jaar is: Frans Kersten. Eddy reikt de bijbehorende oorkonde aan Frans. De Labyellov wisseltrofee gaat dit jaar naar Frans Kersten.
Het bestuur stelt voor om Bé Iemhoff te benoemen tot erelid. Het voorstel wordt met applaus begroet en is dus aangenomen
 
7. Bestuursamenstelling / verkiezing
Volgens het rooster van aftreden treedt Kees Arts af als voorzitter en is niet herkiesbaar. Hij heeft zijn aftreden toegelicht in het labje en zelfs in de media aangekondigd dat hij stopt als voorzitter. Er is een kandidaat voor het voorzitterschap in de persoon van Annette van Vendeloo. Het bestuur heeft stelt voor haar te benoemen tot voorzitter. Er zijn geen tegenkandidaten en Annette wordt door de vergadering gekozen tot voorzitter.Tevens wordt voorgesteld om de in de loop van dit jaar aangetreden bestuursleden Bert Sweers (TC) en Lianne de Roo (Arb/Wz) formeel te benoemen in hun functie. Hetgeen door de vergadering wordt bekrachtigd. Hiermee is het bestuur weer bijna voltallig. Het bestuur zou nog graag een lid van de JC in haar midden zien.
Kees geeft het woord aan de nieuwe voorzitter om zichzelf voor stellen. Annette vertelt dat ze de moeder is van Lianne en ook via haar hier is terecht gekomen. Ervaring als voorzitter heeft ze niet,wel in commissies. Het is haar bedoeling om zo snel mogelijk de vereniging te leren kennen en zal zich dan ook zo vaak mogelijk laten zien op trainingsavonden en speeldagen. Ze wil ook recreatief gaan spelen.Kees wenst Annette succes en stelt het rooster van aftreden aan de orde. Het streven is om in de komende 3 jaar het gehele DB te vervangen.
 
8. Vacatures kaderfuncties
De TC is inmiddels goed bezet. De JeeCee kan nog wel leden gebruiken
 
9. Rondvraag
- Melanie Heiltjes: Is het mogelijk dat de competitie later start als we laat vakantie hebben. Helaas is dat binnen de Nevobo niet mogelijk. Zelf zouden we de trainingen
kunnen vervroegen.
- Tom Fontein vond het stukje in het regionaal blad niet echt positie. Is daar nog iets aan te doen? Kees zegt er zelf ook niet helemaal gelukkig mee te zijn. De afspraak
was om het van tevoren nog even in te zien, maar dat is helaas niet gebeurd
 
10. Sluiting
Met dankzegging aan de leden voor de positieve inbreng sluit de voorzitter de vergadering en wenst de leden een prettig nieuwe seizoen toe. Het was de laatste vergadering voorgezeten door Kees. Hij wordt opgevolgd door Annette van Vendeloo.
 
Deze vergadering is mijn laatste activiteit voor de vereniging. Na 9 jaar voorzitterschap draag ik de hamer over aan mijn opvolger. De reden hiervoor heb ik reeds eerder toegelicht, in het laatste Labje van vorig seizoen. Enkele zaken met betrekking tot de vereniging wil ik graag nog even aanstippen.
Labyellov is een gezellige vereniging. Het is altijd een feest als je op een zaterdag vroeg in de middag Lentemorgen binnengaat als daar drie jeugdteams spelen. Het enthousiasme van de spelers is groot, de tribunes zijn bevolkt met vooral ouders,opa’s en oma’s die luidkeels aanmoedigen. Jammer dat de belangstelling daarna wegebt. Kennelijk is er bij diezelfde enthousiaste jeugd nauwelijks belangstelling voor de seniorenteams. Zoals er ook weinig belangstelling is van de seniorenteams voor de prestaties van de jeugd. Veel leden
komen blijkbaar naar de zaal om hun eigen partijtje te spelen. Wellicht is dat een verschijnsel dat past in de steeds verdergaande individualisering van de maatschappij. Mijns inziens zijn hier verbeteringen mogelijk.
Negen jaar geleden ben ik hier begonnen en één van mijn eerste acties was om het kader van de vereniging te verbreden. Ik ben daar maar zeer gedeeltelijk in geslaagd. Labyellov is een vereniging die geheel gedragen wordt door onbezoldigde vrijwilligers. Veel leden vinden het vanzelfsprekend dat aan het begin van het seizoen alles weer klaar is: een team om in te spelen, spelerskaarten, een trainer, een coach, scheidsrechters, gelegenheid om te trainen enzovoort. En het infolabje waarin alles weer geregeld is. Financiën die op orde zijn. Eén van de belangrijkste aandachtspunten voor de komende jaren is, noodgedwongen, een betere verdeling van alle taken die nu bij de secretaris en de penningmeester liggen.
Ik wens Labyellov en al haar leden veel geluk en spelplezier, komend seizoen en alle komende jaren.
Dit gezegd hebbend sluit ik deze ledenvergadering.
 
Theo van Uem neemt nog even het woord om Kees namens de vergadering te bedanken voor zijn 9 jaren voorzitterschap.
.